"Samjour dygnet runt bäst för Hangö"

24/7. Arbetsgruppen som utrett verksamhetsmodeller för Raseborgs sjukhus föreslår att man fortsätter med samjour dygnet runt vid sjukhuset. Bild: Johanna Lemström

Arbetsgruppen som utrett verksamhetsmodeller för Raseborgs sjukhus publicerade sin slutrapport i fredags. Arbetsgruppen föreslår att samjouren vid sjukhuset bibehålls – vilket Hangös grundtrygghetsdirektör är lättad över.

För att trygga den nuvarande nivån på sjukvården i regionen föreslår den av HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi tillsatta arbetsgruppen att samjouren vid Raseborgs sjukhus bibehålls.

Det skulle bland annat innebära att sjukhuset fokuserar på och utvecklar korttidskirurgi.

– Det vore vettigt med tanke på samarbetet med Lojo till exempel, säger Raseborgs sjukhus direktör Gabriela Erroll.

Enligt den här modellen ses också avdelningsverksamheten över och utrymmena där medicinska avdelningen verkar ställs till primärvårdens förfogande. Den polikliniska verksamheten tryggas och utvecklas.

– Med tanke på regionens behov av platser som helhet att är det förnuftigt vi ser över avdelningsverksamheten, säger Erroll.

Beredskapsmässigt ändrar inte sjukhusets roll enligt den här modellen, inte heller den prehospitala akutsjukvården förändras.

Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, som själv deltagit i utredningsarbetet, är glad över den samsyn som rådde då arbetsgruppen enad ställde sig bakom en samjour dygnet runt.

– Hangö hade på grund av sitt geografiska läge varit den största förloraren om vi inte hade beslutat oss för att anse att samjour 24/7 är det bästa alternativet.

Att göra inskränkningar i jourverksamheten nu, innan social- och hälsovårdsreformen, hade kunnat få mycket längre gående konsekvenser, konstaterar Kajander:

– Eftersom social- och hälsovårdsreformen ännu är en olöst fråga hade det varit fatalt att föreslå radikala förändringar nu innan reformen är klar. Det är med andra ord en större fråga än bara frågan om en jour.

Från Hangö deltog utöver Kajander även företagsläkaren Stina Kvarnström i arbetsgruppens utredningsarbete.

Ytterligare två alternativ

Gruppen har kokat ner de sex alternativ för sjukhuset som Mäkijärvi ursprungligen presenterade till tre olika jouralternativ. Efter modellen med samjour dygnet runt nämner arbetsgruppen allmänmedicinsk jour dygnet runt som sitt andra alternativ.

Det innebär att all operativ verksamhet vid sjukhuset upphör, åtgärder under lokalbedövning är dock möjliga. En sådan modell förutsätter undantagslov från Social- och hälsovårdsministeriet.

En allmänmedicinsk jour skulle innebära att all operativ verksamhet vid sjukhuset upphör, åtgärder under lokalbedövning är dock möjliga. Specialistläkarjour är möjlig men inte obligatorisk. Den polikliniska verksamheten kan fortsätta, men det här alternativet skulle innebära följder för både beredskapsnivån och den preshospitala akutsjukvården.

Det tredje alternativet kringskär verksamheten på sjukhuset radikalt. Enligt det här alternativet finns ingen dygnet runt-jour kvar, vare sig på sjukhuset eller i regionen över huvud taget. I stället finns här en mottagning för brådskande fall som är öppen klockan 8–22 under vardagar, eller möjligen alla dagar.

En helhet, på två språk

Den sista modellen kringskär alltså verksamheten på sjukhuset mycket. Ur arbetsgruppens rapport framgår det tydligt att sjukhuset bör ses som en helhet – en förändring på ett ställe påverkar hela sjukhusets verksamhet.

Med tanke på en kommande social- och hälsovårdsreformanser anser arbetsgruppen att det är av stor vikt att en regional social- och hälsovårdscentral utvecklas och föreslår att den koncentreras till sjukhusets campusområde i Ekenäs.

Arbetsgruppen lyfter också fram att sjukhuset som tvåspråkig serviceproducent har en viktig roll då det gäller att garantera vård på svenska.

– Jag är nöjd över att vi också kunde lyfta fram svenskan, att vår landsända är ett särområde med tanke på svenskan, säger Kajander.

Går vidare

Sjukhusrapporten rullar vidare för behandling i olika organ de kommande veckorna.

– VNS-nämnden och Hucs-nämnden hade ett miniseminarium kring rapporten i tisdags. Den 27 februari behandlas rapporten i VNS-nämnden och den 2 mars är det meningen att HUS-styrelsen antecknar rapporten för kännedom, beskriver Erroll.

Den 23 mars är sedan dagen D då styrelsen för HUS väntas fatta det slutliga beslutet, välja vilken profil Raseborgs sjukhus ska ha i framtiden.

Mer läsning