Samarbete gynnar alla

Under tisdagens fullmäktige blossade en diskussion upp om vilka ärenden det är som kommer till fullmäktiges kännedom. En av föredragningslistans punkter var besvären gällande dagvattenavgifter som förkastats, och eftersom fullmäktige var organet som fattade beslut om avgifterna informerades det om förvaltningsdomstolens dom på mötet.

Men varför har då till exempel inte rättsprocessen med Outi McDonald nått fullmäktigesalen? Domen i fallet gavs i november, och det var fullmäktige som konstaterats säga upp henne olagligt.

Som jämförelse kom domen gällande dagvattenavgifterna i februari.

Det är viktigt att det finns klara riktlinjer som följs inom en stads förvaltning. Det här konstaterar man också nyligen i Raseborg där man i höstas kartlagde hur kommunikationen mellan tjänstemän och politiker fungerar.

Och det finns klara behov för förbättring. Gränsen för vad som hör till tjänstemän och vad som hör till politiker är inte klar för många, och dessutom är kommunikationen mellan de båda parterna tidvis osaklig.

Och problemen ligger inte enbart på tjänstemännens sida, även politiker har tagit sig an roller som de enligt sitt uppdrag inte ska ha.

De här problemen har orsakat problem både bland stadens personal som men också inom förvaltningen beredningen av ärenden ibland lidit. Därför tar nu Raseborg tag i saken. Den här månaden ordnas det en kurs för både politiker och tjänstemän, och kursen är skräddarsydd enligt vilka organ politikerna och tjänstemännen sitter i.

Målet är att samarbetet i fortsättningen ska vara konstruktivt och fokuserat.

Det här är något som Hangö också kunde ta mall av. I stadsfullmäktige förekommer det ibland en förvirring där det är uppenbart att politiker inte satt sig in i ärendet eller förstått den politiska processen. De här fallen bemöts också ibland med osakliga kommentarer.

En utbildning skulle vara nyttig för alla inblandade. Och under tisdagens fullmäktigemöte konstaterade både stadsdirektören och kanslichefen att det inte finns några orsaker till att inte utveckla förvaltningen, och samtidigt vara öppen och pedagogisk mot politikerna.

I det här fallet borde Hangö ta exempel från Raseborg och kartlägga samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Harald Grönstrand

Mer läsning