Rätt till en trygg skolväg

Känns otryggt. Erno Näätänen efterlyser större försiktighet i trafiken med tanke på barnens säkerhet. Dottern Silja går i dagis medan Henna är skolflicka. Bild: Johanna Lindholm

Planeringen av Stationstorgsområdet påverkar trafiksäkerheten för skolelever. Men det finns mycket man kan göra för att barnen inte skall vara utsatta i trafiken.

Planeringen av stationsområdet, där Varuboden önskar bygga en ny stormarknad, har väckt mycket debatt om en eventuell centrumflytt.

En annan fråga den aktualiserar, är barnens rätt till en trygg skolväg.

En som vill lyfta upp frågan är tvåbarnspappan Erno Näätänen.

Större ansvar

Näätänen är företagare inom byggbranschen och rör sig mycket i trafiken under olika tider på dygnet.

Han kan alltså följa med hur barnen rör sig då skolorna börjar och slutar.

– Det finns många saker att förbättra. Belysningen är på många håll dålig, skyddsvägarna där små barn skall ta sig över kan svara svåra för bilisterna att upptäcka och sikten i korsningar kan vara dålig på grund av växtlighet. Här tycker jag att staden kunde bära ett större ansvar.

Hans äldre dotter Henna går i andra klass och cyklar ibland längs Esplanaden till Centralskolan.

– Pappa har sagt att det är viktigt att vara försiktig och på alerten, säger hon.

Näätänen säger att det visserligen inte hänt Henna något, men att hon upplever att sikten är dålig vid vissa övergångar, till exempel vid Fredsgatan.

Ofta blir det ändå så att pappa kör Henna till skolan och lillasyster Silja till dagis i Hangöby.

– Som förälder känner jag mig ofta otrygg och om jag inte för och hämtar funderar jag på allt som kan hända.

Höga hastigheter stör

Han är heller inte imponerad över sina medtrafikanters beteende.

– Folk borde lätta på gasen. Nästan ingen håller fastighetsbegränsningen på 40 km/h på Esplanaden, allra minst den tunga trafiken.

Viktigt att Stationsområdet planeras rätt

Han oro har på senaste spätts på av den pågående planeringen av Stationstorget.

– Det finns mycket tung trafik längs Esplanaden, plus all övrig trafik.

Han tippar att en ny stormarknad skulle öka trafiken ytterligare. Därför är det viktigt att man i planeringsskedet funderar på barnens trafiksäkerhet.

Jobbar för bättre belysning

– Dessutom utmanar jag företagare att de skulle vara med och att sponsra belysning vid övergångsställen. Några har redan nappat och vi hoppas att staden skall kunna bidra med arbete, säger Näätänen, som räknar att bättre lyse skulle kosta kring 4000 euro per övergångsställe.

Han har också kastat bollen till politiker som profilerat sig i frågor som berör barn och unga att lyfta trafiksäkerheten i officiella forum.

SDP:s Jorma Nousiainen är en som fångat bollen:

– Jag tycker initiativet är bra och kommer att vara i kontakt med tjänstemännen för att den skall kunna förverkligas. I synnerhet längs Esplanaden finns det ställen som kunde göras säkrare för cyklister och fotgängare.

Vill att trafiken flyter

Bildningsnämnden är en av de parter som lämnat respons över Stationsområdets planering. Nämnden är klart för det som har arbetsnamnet alternativ 1.

– Vi förespråkar att trafiken flyter från flera håll, säger bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson.

Som han ser det, är det önskvärt att Långgatan inte stängs av.

– Om all trafik till och från området skall löpa längs Brandkårsgatan, ökar det risken för trafikstockning, och försämrar därmed trafiksäkerheten.

Bättre än väntat

Han nämner arrangemangen kring den nuvarande K-Supermarket som ett exempel på hur förverkligandet av trafiklösningar blev bättre än man kanske trott från början.

– Byggandet av Rewellgatan gjorde att man når parkeringen från flera håll och det är bra för säkerheten.

Bildningsnämnden vill också att man bygger en rondell vid den nya viaduktens fot, för att öka genomströmningen och trygga elevernas säkerhet.

Han tar inte ställning om trafiken ökar ifall det byggs en ny butik, men säger att det hjälper om det finns olika vägar att välja mellan.

– De rutter som kan vara farliga för skolbarn har i huvudsak varit järnvägsövergången vid Kadermogatan-Parkgatan, Korsmansgatan samt Esplanaden. Med den nya underfarten har staden löst två av problemen, säger Gustafsson.

Nämnden avvaktar

Under planeringsprocessen har det finnits två utkast för placeringen av eventuell stormarknad i miljönämnden.

I alternativ ett, är butiken placerad närmare Esplanaden och trafiken löper till Stationstorget både från Brandkårsgatan och Långgatan.

I alternativ två, ligger butiken närmare järnvägen. Anslutningen till Långgatan skulle stängas i sin nuvarande form och bli ett lastningsutrymme för varor.

I utlåtelserundan gav de flesta som hördes sin röst för alternativ ett, men i miljönämnden är det alternativ två som tagit sig in på målrakan.

Nämnden valde dock att remittera ärendet under sitt senaste möte i slutet av september.

– Vi vill ännu titta på trafiklösningarna, i synnerhet med tanke på säkerheten för äldre och barn, säger nämndens ordförande Björn Peltonen.

Alternativ två har fått kritik för att husen byggs för tätt, utsikten försämras och för att Långgatan stängs av. Enligt Peltonen har det ändå sina fördelar.

– Om byggnationen ligger närmare järnvägen blir det en klarare linje mellan skolan och dess utomhusområden.

Det minskar bullernivå mot skolorna parkens grönska bevaras, och stationsbyggnaden blir sida vid sida med butiken.

Peltonen säger att Långgatan inte måste stängas av.

– Däremot kan anslutningen flyttas lite, den behöver inte vara så bred som nu, för det har mätts att det inte är så mycket trafik på gatan.

Man vill också se hur den nya viadukten planeras.

– Bland annat kunde det vara möjligt att bygga en täckt gångbro från Forumhuset till den nya butiken, vilket skulle göra det både säkrare och behagligare för cyklister och fotgängare att röra sig.

I lagen om grundläggande utbildning står: "Undervisningen i kommunen ska ordnas så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen, skolornas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och korta för eleverna som möjligt." (1998/628, 6§).

Staden har en trafiksäkerhetsplan från 2008 som bland annat använts i planeringen av Korsmansgatans underfart.

Staden har också en grupp med representanter från olika sektorer som jobbar med trafiksäkerhetsfrågor.

Mer läsning