Östersjöns övergödning övervakas och åtgärdas – Havsmanualen 2 fortsätter att kartlägga vattentillståndet

Noggrant. Till höger Matias Scheinin som åker ut med båten utrustad med sensorer för att kolla kustvattnets mående vid Hangö och Raseborg. Till vänster Hangös miljövårdchef Ville Wahteristo. Bild: Hangö

Projektledare för Havsmanualen 2, Matias Scheinin, kör en 6 meters gummibåt längs Hangös och Raseborgs kustlinjer. Båten är utrustad med en bred uppsättning av sensorer som samlar in noggrann information om vattnets mående. Den kan sedan peka på var åtgärder behövs.

Projektet Havsmanualen 2 har sedan hösten 2018 gjort omfattandekarteringar av Hangös och Raseborgs kustvattens tillstånd. Projektledaren Matias Scheinin åker ut med en båt vars automatiska sensorer för tillfället har ställts in för att samla in data på en halvmeters djup med cirka 50 meters mellanrum. Unikt för det här mätsystemet är att man plats- och tidsmässigt får ytterst noggrann information från den 500 sjömil långa sträckan.

– Vi vill ta reda på hur och var människan påverkar havet och dess mående. Vanliga vattenprover kan ge en grov överblick, men det här kartläggningssystemet ger exaktare data från särskilda platser. Dessutom kan vi relatera resultaten till miljöomständigheterna. På så sätt kan vi avgöra platsen för ett problem och sedan rikta åtgärder mot de mest kritiska punkterna, säger projektledare Matias Scheinin.

Det största problemet för havet vid Västnyland är att det läcker ut för mycket näring i vattnen från land, vilket resulterar i övergödning. Det är fråga om diffus belastning; näringsämnen och organiskt kol från åkrar och mark läcker ut på ett utspritt område. Kolet i sin tur spelar en roll i klimatförändringen.

– Våra resultat tyder på att kustvattnen här snarare är en kolkälla än en kolsänka.

– Det som sker på land ser man sedan i vattnet. När vi hittar så kallade hotspots kan vi ge verktyg för markägare och myndigheter som med förhållandevis små medel sedan kan minska och förhindra att det läcker ut organiskt material till vattnet, säger Hangös miljövårdschef Ville Wahteristo.

Konkreta åtgärder

Efter att man nu fått in stor mängd data och hittills publicerat en vetenskaplig artikel om forskningen, ska äntligen även konkreta åtgärder för att bekämpa övergödningen tas. För att förhindra att närsalter och kol rinner ut i havet, ska nu strukturen i marken förbättras genom spridning av en fiberprodukt. Det här ska göras senare under sommaren på minst 40 hektar åkermark på de mest kritiska punkterna. Allt som allt ska kring 1600 ton jordförbättringsfiber spridas i åkrarna.

– Vattenhushållningen blir vettigare när marken klarar av att behålla näringen där den behövs, säger Ville Wahteristo.

Kostnadseffektivitet är ett av projektets nyckelord. Då marken håller kvar näringen blir det en gynnsam situation för alla inblandade: jordbrukarna och markägarna får behålla näringen i sina marker, vilket gör att havet och klimatet i sin tur tackar.

Havsmanualen 2 har huvudsakligen finansierats av Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse. Projektet förvaltas av Hangö stads miljövårdsavdelning.

Mer läsning