Öppenhet gynnar alla parter

Nästa vecka är det premiär för invånarsamtalen som stadsdirektör Denis Strandell bjuder in till.

På agendan för den första träffen står det ekonomiska läget, största utmaningarna och möjligheterna. Efter stadsdirektörens inledning är det fritt fram för allmänheten att ställa frågor.

Att ordna invånarträffar är ingen ny företeelse. Till exempel i Ingå ordnar kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström regelbundet invånarträffar.

Invånarträffar är helt i samklang med kommunallagen som lyfter fram delaktighet. Även i Hangös kommunikationsstrategi från 2016 nämns invånarträffar som viktiga. I strategin säger man att kommunikationen ska vara öppen, ansvarsfull, interaktiv, ärlig och tydlig.

Redan tidigare har staden ordnat informationskvällar men då har man behandlat någon specifik fråga, till exempel detaljplanen för Fabriksudden.

Invånarsamtalen är informella träffar men fyller förhoppningsvis en viktig funktion. Invånarna får en direkt kanal till stadsdirektören och man kan lyfta fram angelägna frågor och ge synpunkter på aktuella ärenden.

På sociala medier tar ofta tyckandet över och diskussionen går lätt över styr. Då är det bättre att staden är proaktiv och ställer upp och inbjuder till direkt dialog och berättar fakta. På det sättet kan man förhoppningsvis undvika missförstånd.

Att gå ut och träffa invånarna utan en fastspikad agenda visar också att man är mån om att höra invånarna. Det visar också att man är tillgänglig.

Öppenhet och tillgänglighet känns modernt och borde vara självklar kutym i alla städer och kommuner.

Deltagarna i träffarna ska ändå inte ha för höga förväntningar. Vissa saker som förs fram kan säkert förändras eller rättas till genast, andra kräver längre tid.

Stadsdirektören kan inte avkrävas på löften om specifika saker. Det är ju politikerna, stadsfullmäktige som har den högsta beslutande makten i staden.

Men genom att lyssna på invånarna får stadsdirektören och andra tjänstemän vägkost som kan vara till nytta då de bereder ärenden.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning