Hotel Regatta kräver att hotellbeslut rivs upp: "Nyström var jävig när beslutet fattades"

Under sitt senaste möte valde Hangös miljönämnd att inte bevilja undantagslov till hotellbygget på Fabriksudden. Nu kräver Hotel Regatta att beslutet rivs upp, ärendet behandlas igen och att man får tillstånd att börja bygga.

Den 14 mars beslöt Hangö miljönämnd med minsta möjliga marginal att inte ge grönt ljus till hotellbygget på Fabriksudden. Nu kräver Hotel Regatta, Regatta Spa och Asunto Oy Hangon Regatta Suites att nämnden fattar ett nytt beslut, bland annat eftersom man anser att Rolf Nyström (Hangö 2016) var jävig när ärendet behandlades.

I praktiken har bolagen via en advokatbyrå lämnat in ett yrkande på egenomprövning enligt paragraf 50 i förvaltningslagen. Man hänvisar till en klausul om att en person som är en parts uppenbara motpart eller ovän är jävig.

Rolf Nyström. Bild: Johanna Lindholm

Ser olika på bevisen

För att bevisa att Nyström är jävig lyfter man fram en lista på hur många gånger Nyström uttalat sig mot hotellbygget. Det rör sig om 6 nyhetsartiklar, 4 debattartiklar, 4 inlägg på Facebook samt 5 gånger som Nyström fört ärenden som har med hotellet att göra till rätten.

Rolf Nyström, hur ser du på det här?

– Enligt grundlagen har alla rätt att säga sin åsikt, det är en separat sak om man agiterar. Men de får inte heller lyfta fram ärendet så här, beslutet gäller ett undantagslov, vilket i praktiken är ett bygglov och därför borde det avgöras i förvaltningsdomstolen, säger Nyström.

Men ser du dig som jävig?

– Om de anklagar mig för att vara jävig måste de lyfta fram bevis.

Och de här skrifterna de lyfter fram?

– De kan visa vad jag lyft fram, men de måste visa att det är hatretorik. Det räcker inte med att de lyfter fram några rubriker, säger Nyström.

Kände till anklagelserna

Enligt yrkandet miljönämnden ska ta ställning till har Rolf Nyström också tagit kontakt med Kommunförbundet gällande ett eventuellt jäv. Enligt de yrkande är det här ett tecken på att Nyström känt till att han är jävig.

Förvaltningslagen, paragraf 50: Rättelse av sakfel

En myndighet kan undanröja ett oriktigt beslut som den har fattat och avgöra saken på nytt, om:

1. beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning,

2. beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag,

3. det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades, eller

4. det har tillkommit sådan ny utredning i saken som väsentligt kan påverka beslutet.

– Det gick rykten om att jag var jävig. Vi diskuterade det före det senaste mötet med ordförande och kanslichefen. Jag såg mig inte som jävig, jag hävdar att jag inte är jävig, säger Nyström.

Enligt yrkan borde miljönämnden också enligt förvaltningslagen ha behandlat jävet under mötet, vilket man inte gjorde. De yrkande anser också att man i nämnden inte tog ställning till båda alternativen till hotellbygge, utan endast det enda. Man hänvisar till nämndens senaste protokoll

När miljönämnden möts på torsdagen finns det nu två huvudsakliga alternativ för nämnden. Det ena alternativet är att nämnden godkänner egenomprövningen av beslutet, och den andra är att den inte godkänner det. Dessutom kan ärendet också bordläggas eller remitteras.

Ifall nämnden väljer att godkänna omprövningen, betyder det att nämnden redan samma möte kan fatta ett nytt beslut om undantagslov för hotellbygget?

– I princip är det möjligt, men jag har ännu inte diskuterat alla alternativ med nämndens ordförande, säger stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen som står för ärendets beredning.

Enligt yrkandenas krav måste miljönämnden riva upp beslutet och bevilja undantagslov för bygget under sitt möte torsdagen den 11 april. Hangötidningen har försök nå Hotel Regatta styrelseordförande Peder Planting för en kommentar.