Havsgatan är en pinsam historia

Havsgatans status är en långkörare som väcker starka känslor hos många Hangöbor. Det ligger i stadens intresse att gatan är en gågata, det här eftersom man i samarbetsavtalet med Regatta resorts bundit sig till det.

De som vill att gatan bevaras som en bilväg hävdar ändå att gatan just nu är exakt det, en gata för bilar som staden med hjälp av tillfälliga arrangemang påstår är en gågata.

Kommunikationen mellan de båda lägren är så gott som icke existerande. För Hangö stad är det här en pinsam historia eftersom man inte lyckats kommunicera varför det är viktigt att Havsgatan är en gågata.

Samtidigt har bilvägsförespråkarna inte heller lyckats kommunicera varför det är viktigt att Havsgatan bevaras som den tidigare varit.

Eftersom parterna inte lyckas kommunicera sinsemellan bad Hangötidningen en extern jurist tolka vad förvaltningsdomstolens dom egentligen innebär för gatan. Och budet är att gatan just nu är en gågata, men enbart tillfälligt.

Det här är ett bud som ingendera parten kan vara nöjd med. I praktiken innebär budet att Havsgatans status slutligen kommer att bestämmas i områdets nya detaljplan som just nu är anhängig.

I praktiken är detaljplanen ändå inte under arbete, så när vi får ett slutgiltigt bud om Havsgatan går inte att säga.

Det som däremot går att säga är att staden tydligare kunnat kommunicera varför gatan just nu är en gågata, och motivera varför den verkligen är det. Högsta förvaltningsdomstolens senaste dom i fallet är från i höstas, och hade man hanterat ärendet korrekt då hade debatten inte behövt pågå fram till våren.

Det har gått över fem månader sedan HFD:s dom. För de som kritiserat stadens förfarande i ärendet är det en lång tid i ovisshet, och i februari lämnade Rolf Nyström (Hangö 2016) in en motion där han kräver att staden återställer gatan till en allmän bilväg. Hela 13 ledamöter ställer sig bakom motionen.

Den här motionen behandlas nu i sedvanlig ordning, något som kräver både tid och resurser. Men det är inte Nyström som ska få en skuld för att belasta stadens resurser, det är staden själv som har bäddat för det.

Hade staden fem månader sedan kommunicerat varför Havsgatan får vara en gågata hade vi inte varit i den här situationen nu. Hangö stad kan spara både tid och resurser på att vara tydlig i sin kommunikation med invånarna och beslutsfattarna.

Harald Grönstrand Redigerare